Νόμος 4223/13 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4182/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4182/2013 καταργείται.

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου

 

1. Τις περιουσίες υπέρ του Δημοσίου αποδέχεται ή αποποιείται ο Υπουργός Οικονομικών. Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά την υποβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του προξένου, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά. Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαμβάνει κατά το δυνατόν λεπτομερή και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, μετά τη δημοσίευσή της, θέση κληρονομητηρίου υπέρ του Δημοσίου κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 του Αστικού Κώδικα. Η μεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως με την έκδοση της πράξης αποδοχής και των ακινήτων με τη μεταγραφή της κατ' άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.

 

2. Το Δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία η οποία έχει επαχθεί σε αυτό εξ αδιαθέτου.

 

3. Το Δημόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μη περιοριζόμενο σε προθεσμία για σύνταξη απογραφής και μη στερούμενο σε καμιά περίπτωση των πλεονεκτημάτων του εξ απογραφής κληρονόμου.

 

4. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγματα συνιστώνται και με ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά παραδόθηκαν στο Δημόσιο.

 

5. Το Δημόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή ασφαλείας για εκτέλεση τασσόμενου σε περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.

 

6. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από τον κληρονόμο ή κληροδόχο ή πρόσωπα άλλα εκτός από το Δημόσιο ή καταλείπονται σε κοινωφελή ιδρύματα, ανακοινώνονται από τον βεβαρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών εντός 3 μηνών από την αποδοχή της κληρονομίας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.}

 

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4182/2013 τίθεται κόμμα μετά τη λέξη αποκατασταθεί και προστίθεται η φράση:

 

{, καθώς και όσοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με διαχείριση ακινήτων περιουσιών η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Κτηματικής Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο.}

 

5. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του νόμου 4182/2013 αντικαθίστανται από μία νέα παράγραφο ως εξής:

 

{1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΦΕΚ 2779/Β/????) με εφαρμογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, η δε εκμίσθωσή τους από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 24. Για τα θέματα ανοικοδόμησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 42.}

 

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του νόμου 4182/2013 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 171 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του νόμου 4182/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΦΕΚ 2779/Β/????) με εφαρμογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, η δε εκμίσθωσή τους από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 24.

 

2. Όταν προκύπτει ζήτημα ανοικοδόμησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 42.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται αρμόδιος για την υλοποίηση φορέας με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμόδιου εκ του σκοπού Υπουργού και του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα υλοποίησης.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων και για την εκμίσθωση ακινήτων των ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα.}

 

10. Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και ο ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 73.}

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει, δύνανται να ολοκληρώνονται και κατά την προϋφιστάμενη διαδικασία.}

 

13. Αιτήματα που υποβάλλονται σε αρχές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 82 του εν λόγω νόμου εξετάζονται άμεσα ως προς την αρμοδιότητα και παραπέμπονται, συνοδευόμενα με τον πλήρη φάκελο της περιουσίας, στην κατά το άρθρο 2 του νόμου 4182/2013 αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι 28-02-2014. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου 30, της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 εκκινούν από τη λήψη του φακέλου της κοινωφελούς περιουσίας από την αρμόδια κατά το άρθρο 2 του νόμου 4182/2013 αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.