Νόμος 4223/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο μέρος των γενικών διατάξεων του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη ετήσιο προστίθεται η λέξη φορολογητέο.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του διαγράφονται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4172/2013 ή λέξη όπως διαγράφεται και αντικαθίσταται από τις λέξεις του οποίου η μέθοδος υπολογισμού.

 

4. Στο άρθρο 15 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά 50%, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31-12-2015.}

 

5. Στον τίτλο του άρθρου 17 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις για εξαρτώμενα μέλη διαγράφονται και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις τα ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου αντικαθίστανται από τις λέξεις το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του.

 

6. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη γεωργικών προστίθεται η λέξη πτηνοτροφικών.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

 

{Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι φορολογούμενοι που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές.}

 

γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4172/2013 ή λέξη προηγούμενου αντικαθίσταται με τη λέξη δεύτερου.

 

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013, η φράση του επόμενου άρθρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στην περίπτωση β' του άρθρου 22 η λέξη πραγματικής αντικαθίσταται από τη λέξη αγοραίας και οι λέξεις έμμεσων μεθόδων ελέγχου από τις λέξεις των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

 

8. Μετά το άρθρο 22 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 22Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

 

1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα 3 έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.

 

2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.}

 

9. Στην περίπτωση Α' του άρθρου 23 μετά τις λέξεις τραπεζικά δάνεια προστίθενται οι λέξεις διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και στην περίπτωση δ' του άρθρου 23 οι λέξεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων διαγράφονται.

 

10. α. Το άρθρο 24 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α)α) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη αποσβέσεις προστίθεται η λέξη φορολογικές,

 

β)β) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη αποσβέσεις προστίθεται η λέξη φορολογικές,

 

γ)γ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεση προστίθεται η λέξη φορολογική,

 

δ)δ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 μετά τη λέξη ανακατασκευής προστίθενται οι λέξεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος,

 

ε)ε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεσης προστίθεται η λέξη φορολογικής,

 

στ)στ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεσης προστίθεται η λέξη φορολογικής,

 

ζ)ζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη αποσβέσεων προστίθεται η λέξη φορολογικών,

 

η)η) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεση προστίθεται η λέξη φορολογική,

 

θ)θ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεσης προστίθεται η λέξη φορολογικής και

 

ι)ι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη απόσβεση προστίθεται η λέξη φορολογική.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013 μετά την περίπτωση ε' προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ' δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήματος.}

 

γ. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του νόμου 4172/2013 που έχει ως εξής:

 

{9. Ο υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 γίνεται με βάση τις φορολογικές αποσβέσεις.}

 

11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4172/2013 μετά τις λέξεις επισφαλών απαιτήσεων και πριν τις λέξεις των μετόχων προστίθεται η λέξη κατά.

 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4172/2013, οι λέξεις επιχειρηματικών κερδών αντικαθίστανται από τις λέξεις κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 μετά τις λέξεις νομικών προσώπων προστίθενται οι λέξεις των περιπτώσεων α', γ' και δ' του άρθρου 45.

 

13. Το άρθρο 28 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη έμμεση διαγράφεται και η λέξη κερδών αντικαθίσταται από τη λέξη εσόδων, στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 μετά τις λέξεις επιχειρηματική δραστηριότητα προστίθενται οι λέξεις μπορεί να και μετά τη λέξη προσδιορίζεται προστίθενται οι λέξεις με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή.

 

β. Οι περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 28 αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

 

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή

 

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.}

 

γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.}

 

14. Το άρθρο 29 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο δεύτερο κλιμάκιο της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 το μαθηματικό σύμβολο ίσο διαγράφεται.

 

β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:

 

{5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά 50%, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31-12-2015.

 

6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 06-05-2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kW, κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 8/Α/2006), απαλλάσσονται του φόρου.}

 

15. Το άρθρο 34 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

β. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο αριθμός 31 αντικαθίσταται με τον αριθμό 32 και στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις ή του άρθρου 34 διαγράφονται.

 

16. Στο άρθρο 35 του νόμου 4172/2013 το κόμμα μετά τη λέξη είδος διαγράφεται.

 

17. Το άρθρο 41 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.}

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 μετά τη λέξη αποπληθωρισμένη προστίθενται οι λέξεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 μετά τη λέξη τίμημα προστίθενται οι λέξεις ή αγοραία αξία.

 

18. Το άρθρο 42 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.}

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 μετά τις λέξεις το τίμημα προστίθενται οι λέξεις ή αγοραία αξία.

 

γ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο.}

 

δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 μετά τη λέξη μηδενική προστίθενται οι λέξεις:

 

{,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29-09-1999.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29-09-1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή.}

 

ε)1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθμός 2 αντικαθίσταται από τον αριθμό 3.

 

ε)2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 προστίθενται οι λέξεις:

 

{και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α', β', και γ' της παραγράφου 1. Ζημιές από συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 συμψηφίζονται μόνον με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία.}

 

στ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που έχει ως εξής:

 

{8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.