Νόμος 3883/10 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Τα Τμήματα κάθε Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.}

 

3. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ), μπορεί να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Άμυνας της χώρας.

 

2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της προηγούμενης παραγράφου οργανώνονται είτε αυτοδύναμα από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά είτε από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά είτε από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια. Για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήμια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα.

 

3. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και απόφοιτοι Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

4. Προϋπόθεση για την αυτοδύναμη οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αυτών.

 

5. Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όργανα Διοίκησης του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την εκπαιδευτική του λειτουργία είναι:

 

α. Συλλογικά:

 

(α)α) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

(β)β) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ)

 

β. Μονοπρόσωπα:

 

(α)α) ο Διοικητής

(β)β) ο Υποδιοικητής

(γ)γ) ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

(δ)δ) ο Κοσμήτορας

(ε)ε) οι Διευθυντές Τομέων}

 

5. Το εδάφιο ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ε)ε) Τέσσερις Διευθυντές Τομέων με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.}

 

6. Το εδάφιο α)α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α)α) Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση.}

 

7. Το εδάφιο γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ)γ) Ορίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα τους Διευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα εισηγείται ο Κοσμήτορας.}

 

8. Το εδάφιο δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(δ)δ) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και στις θέσεις προσωπικού.}

 

9. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) προστίθεται εδάφιο η)η' ως ακολούθως:

 

{(η)η) Επιλέγει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ).}

 

10. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) προστίθεται νέα περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υπάγεται στον Διοικητή της Σχολής.}

 

11. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αναριθμείται ως ζ' και τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{ζ. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, καθώς και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται στον Οργανισμό του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.}

 

12. Το εδάφιο α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α)α) Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.}

 

13. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α. Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δύο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωμα πριν την έναρξη του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου.}

 

14. Το εδάφιο α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α)α) Προΐσταται της Κοσμητείας, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.}

 

15. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ. Ο Κοσμήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι το αρχαιότερο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού μεταξύ των Διευθυντών Τομέων. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και στα Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του Διδακτικού Προσωπικού.}

 

16. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής στον Τομέα. Εκλέγεται για δύο ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής, από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τομέα και από ένα μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τομέα που εκλέγονται από το σύνολο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τομέα αντίστοιχα.}

 

17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων, τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, τη διοικητική υποστήριξη τους, την αναπλήρωση τους, καθώς και θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης της Κοσμητείας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.}

 

18. Μετά την παράγραφο 8 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. α. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ τους με ετήσια θητεία, σε ειδικές συνεδριάσεις των μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχα, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

 

β. Της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης προεδρεύει ο Κοσμήτορας. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης αναλαμβάνει η Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται, κατ' ελάχιστο, τα μισά συν ένα μέλη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, με μέριμνα του προεδρεύοντα, και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

 

γ. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα.

 

δ. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α)α) Εκλέγει τον Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

(β)β) Ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

 

(γ)γ) Εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ειδικότερα επί των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων, του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας. Επιπλέον, εισηγείται για την ανακήρυξη των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.}

 

19. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, συγκροτείται Διασχολικό Συμβούλιο Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΙΣΑΣΕΙ) αποτελούμενο από τους Διοικητές, τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσμήτορες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η από κοινού εξέταση θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. Του Δια-σχολικού Συμβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των Διοικητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του, μεταξύ των οποίων - υποχρεωτικά - δυο εκ των Κοσμητόρων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις εγκαταστάσεις των τριών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.}

 

20. Το στοιχείο β' του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) και τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ).}

 

21. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) τροποποιείται ως εξής:

 

{7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.}

 

22. Το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ)

 

1. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελείται από αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος ή Στρατιωτικούς Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

 

2. Τα μέλη του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΣΕΕ πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

β. Να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

3. Ο διορισμός των μελών Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α/1980).

 

4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.

 

5. Τα μέλη του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς.

 

6. Το έργο του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού είναι κατ' εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει:

 

α. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

β. Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων.

γ. Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

δ. Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου.

ε. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

 

7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή των Σωμάτων Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Πανεπιστημίου. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.}

 

23. Το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων.

 

2. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως αυτοδύναμα Τμήματα. Ως Πρόεδρος του Τμήματος νοείται ο Κοσμήτορας του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ως Γενική Συνέλευση του Τμήματος νοείται η Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

3. Το όργανο εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης του λοιπού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, πλην Στρατιωτικών Εκπαιδευτών, είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.

 

4. Το όργανο επιλογής των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

24. α. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφέρεται ο όρος Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, νοείται εφεξής ο Κοσμήτορας.

 

β. Η θητεία των υφιστάμενων αιρετών οργάνων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξακολουθεί να ισχύει έως τη λήξη της.

 

γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις περί Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφέρεται ο όρος Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, νοείται εφεξής η Κοσμητεία.

 

δ. Διαδικασίες εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης του Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στις οποίες έχουν συγκροτηθεί και αποφασίσει / γνωμοδοτήσει τα αντίστοιχα όργανα, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.