Νόμος 4158/13

Ν4158/2013: Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών που υπεγράφη στις 25-04-2007 και 30-04-2007 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4158/2013: Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών που υπεγράφη στις 25-04-2007 και 30-04-2007 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 126/Α/2013), 04-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ' ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της αφ' ετέρου, που υπεγράφη στις 25 και 30-04-2007 (νόμος [Ν] 3657/2008 (ΦΕΚ 66/Α/2008)), που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 24-06-2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της υποπαραγράφου αυτής, σύμφωνα με τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:}

 

2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.}

 

3. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.}

 

4. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, από 01-01-2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 01-01-2013.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4158/2013 (ΦΕΚ 126/Α/2013).

 

5. Οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ που έχει ενταχθεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 3522/2006 και τα μέλη οικογενειών αυτών, δικαιούνται από 01-06-2013 παροχές ασθένειας σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν στους συνταξιούχους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

 

Άρθρο τρίτο

 

Το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 60

 

Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τα καθήκοντα μίας έκαστης άμισθης προξενικής αρχής δύνανται να εξειδικεύονται και να περιορίζονται, τηρουμένων όλων των διαδικασιών γνωστοποίησης στο κράτος υποδοχής.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτού.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.