Νόμος 4093/12 - Άρθρο ie

Παράγραφος ΙΕ: Προσαρμογή στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-01-2006 Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφοράς και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο της παρούσας παραγράφου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-01-2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2006, σελίδα 82 και επόμενες), και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μίσθωση οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και για ίδιο λογαριασμό.

 

2. (Ορισμοί - άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)

 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ως:

 

α) όχημα, κάθε μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο όχημα, ημιρυμουλκούμενο όχημα ή σύνολο (συρμός) οχημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

 

β) μισθωμένο όχημα, κάθε όχημα το οποίο, επί πληρωμή και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό, βάσει σύμβασης με την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήματα,

 

γ) επιχειρήσεις εκμίσθωσης, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό.

 

Οι λοιποί όροι των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) και στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991).

 

3. (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)

 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήματα που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους, υπό τους όρους ότι:

 

α) το όχημα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους - μέλους,

 

β) η σύμβαση αφορά μόνον τη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό,

 

γ) το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί,

 

δ) το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί.

 

4. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)

 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και τα οχήματα που τους ανήκουν, οχήματα που μισθώνουν και τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με τις προϋποθέσεις των στοιχείων β' έως δ' της ανωτέρω υποπαραγράφου 3, με τις εξής διακρίσεις:

 

α. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να μισθώνουν φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης από άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις εκδίδουν νόμιμα παραστατικά μεταφοράς στο όνομά τους για τις μεταφορές που πραγματοποιούν με το μισθωμένο όχημα. Στα παραστατικά αναγράφονται και τα στοιχεία του εκμισθωτή.

 

β. Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, μπορούν:

 

α)α. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης από μεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος.

 

β)β. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή.

 

Για τις μισθώσεις των περιπτώσεων α)α' και β)β', η μισθώτρια επιχείρηση ή ο μισθωτής επαγγελματίας πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Για την εφαρμογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά οχήματα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή μεταγενέστερη.

 

γ)γ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης, σύμφωνα με της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παραγράφου του παρόντος νόμου.

 

δ)δ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα των Δήμων και των συνδέσμων, ανωνύμων εταιρειών και επιχειρήσεων των Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή. Τα φορτηγά οχήματα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργου που έχει αναθέσει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, εφόσον η μίσθωση προβλέπεται στους όρους ανάθεσης του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΕ3.4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 104 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 91 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα μπορούν να μισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, με τις προϋποθέσεις των στοιχείων β' έως δ' της ανωτέρω υποπαραγράφου 3 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζόμενες τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες.

 

Γι' αυτές τις μισθώσεις καταρτίζεται το συμφωνητικό μίσθωσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8 και 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΕ3.5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

6. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μπορούν να εκμισθώνουν σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες μη μεταφορείς, καθώς και σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων που τους ανήκουν ή τα έχουν μισθώσει από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας τους.

 

7. Η εκμίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που έχουν μισθωθεί από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στο όνομα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης [Α] A2/40819/7167/1991 (ΦΕΚ 955/Β/1991).

 

β) Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων.

 

γ) Η μίσθωση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό.

 

δ) Το μισθωμένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το έχει μισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα από πρόσωπα που συνδέονται αποδεδειγμένα με την επιχείρηση ή αναφέρονται ως μισθωτής ή ως οδηγός στο συμφωνητικό μίσθωσης.

 

ε) Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω.

 

στ) Η εκμίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γίνεται κατά τα λοιπά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΕ3.7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

8. Για τις μισθώσεις καταρτίζεται συμφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήματος.

 

9. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

10. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5 της παρούσας παραγράφου (μίσθωση μικρού οχήματος από εταιρία εκμίσθωσης), το συμφωνητικό της υποπαραγράφου 8 γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του. Η Υπηρεσία Μεταφορών εντός της ίδιας ημέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του μισθωτηρίου ότι πληρούνται στο πρόσωπο του μισθωτή οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΕ3.10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

11. Η τήρηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να βρίσκονται διαρκώς επί του οχήματος και να επιδεικνύονται στα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ' οδόν έλεγχο:

 

α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του οχήματος ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτού που περιέχει ιδίως το όνομα του εκμισθωτή και του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

 

β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, οποιοδήποτε έγκυρο έγγραφο αποδεικνύει την εργασιακή σχέση του οδηγού με το μισθωτή.

 

Προκειμένου για οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ή έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α' και β' μπορούν να αντικαθίστανται από κάθε αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται στο κράτος - μέλος.

 

12. (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)

 

Με την επιφύλαξη των προηγούμενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν θίγουν την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν:

 

α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων και για ίδιο λογαριασμό,

β) τις τιμές και τους όρους μεταφοράς στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές,

γ) τη διαμόρφωση των τιμών μίσθωσης,

δ) την εισαγωγή των οχημάτων,

ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελμα της επιχείρησης εκμίσθωσης.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται και να μεταβάλλονται διοικητικά θέματα σχετικά με την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς με μισθωμένα οχήματα και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

13. (πρώην 14) Συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη ή την καταγγελία τους από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

14. (πρώην 15) Από τη θέση σε ισχύ του νόμου καταργούνται:

 

α) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 91/1988 (ΦΕΚ 42/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 209/1991 (ΦΕΚ 79/Α/1991).

β) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 209/1991 (ΦΕΚ 79/Α/1991).

γ) Η υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] Β4/27851/3242/2011 (ΦΕΚ 1290/Β/2011).

δ) Κάθε άλλη διάταξη νόμου ή γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.