Νόμος 4071/12 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος - μέλος ως κατόχου Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου.

 

3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος Κεφαλαίου, η αρμόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος - μέλος για την απόφαση είτε:

 

α) να χορηγήσει Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 28 έως και 34 του παρόντος ή

 

β) να αρνηθεί την έκδοση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και το άρθρο 21 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του νόμου 3386/2005 βεβαίωση κατάθεσης, με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

 

5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3907/2011, περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β'.

 

6. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος Κεφαλαίου και παρακάτω στο άρθρο 40 του παρόντος.

 

7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, ως πρώτο κράτος - μέλος νοείται το κράτος - μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως δεύτερο κράτος - μέλος το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής.

 

8. Αν αίτηση για χορήγηση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος - μέλος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αμέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα μέλη της οικογένειάς του ακόμα και σε περίπτωση που η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρμόζονται μετά την επανεισδοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.