Νόμος 4071/12 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Μέλη της οικογένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικό διάταγμα Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Τα κατά το άρθρο 4 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος μέλη της οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος, μπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 4 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος, χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος, είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται στον κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.

 

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος, δεν εφαρμόζεται καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τις 19-06-2011.

 

6. Για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α' του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος, λαμβάνεται υπ' όψιν σωρευτικά η διαμονή σε διαφορετικά κράτη - μέλη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος Κεφαλαίου όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη - μέλη από κάτοχο Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.