Νόμος 4071/12 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ανάκληση ή μη ανανέωση Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευτεί,

 

β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή,

 

γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 32 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου.

 

2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του παρόντος Κεφαλαίου δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητά του.

 

3. Η Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Κεφαλαίου, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α) για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας,

 

β) όταν ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορεί, δε, να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου,

 

γ) όταν ο κάτοχος Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια για τη χορήγηση της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσία τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέμα αυτό.

 

4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν το διάστημα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες. Εφόσον η ανεργία συμβαίνει άνω της μίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της Μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάρκειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους 3 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.