Νόμος 4071/12 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται ως:

 

α) Πολίτης τρίτης χώρας, κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: απασχόληση προσώπου, το οποίο:

 

i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει λάβει η σχέση αυτή,

ii) αμείβεται και

iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

 

γ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης): η άδεια που φέρει τη μνεία Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.

 

δ) Πρώτο κράτος - μέλος: το κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά τη Μπλε κάρτα σε πολίτη τρίτης χώρας.

 

ε) Δεύτερο κράτος - μέλος: κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο κράτος - μέλος.

 

στ) Μέλη οικογένειας: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του υπ' αριθμόν 131/2006 προεδρικού διατάγματος Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006).

 

ζ) Υψηλά επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, από την εθνική νομοθεσία, από πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικής με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

 

η) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.

 

θ) Επαγγελματική εμπειρία: ο χρόνος πραγματικής και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

 

ι) Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα: το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α' του υπ' αριθμόν 38/2010 προεδρικού διατάγματος Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 07-09-2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.