Νόμος 4071/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται άρθρο 281Α στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ως εξής:

 

{Άρθρο 281Α: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη

 

1. Για την υποστήριξη των δήμων που συνιστώνται με το νόμο 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη.

 

2. Το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 

α) Άξονας 1. Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρο 6 και επόμενα του νόμου 3274/2004), καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011.

 

β) Άξονας 2. Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.

 

γ) Άξονας 3. Τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με ειδικότερα αντικείμενα:

 

i. τη χρηματοδότηση δανείων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους,

ii. τη χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δανειακών συμβάσεων για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους,

iii. τη χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

 

3. Η χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη διενεργείται ιδίως μέσω πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω εθνικών πόρων, με τους οποίους το κράτος χρηματοδοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και περιφερειών, καθώς και με θεσμοθετημένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.

 

4. Το Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξης χωρίς να θίγονται τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν τις επί μέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, και από στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, των συμμετεχόντων στη χρηματοδότηση του Προγράμματος Υπουργείων, καθώς και εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 703/1970 (ΦΕΚ 219/Α/1970) και άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980)), του τέλους διαφήμισης της Κατηγορίας Δ' (άρθρο 9, παράγραφος 6)α του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24, παράγραφος 19 του νόμου 2130/1993, ΦΕΚ 62/Α/1993), να αποδίδονται στους δήμους για τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτεπιστασίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, τα κριτήρια κατανομής του, τα ποσά που αποδίδονται σε καθένα από τους δικαιούχους δήμους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

6. Τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται δήμοι και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είχαν δημιουργηθεί έως την 31-12-2011, σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται τμηματικά εντός 3 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2012, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) έσοδα εκάστου, με δυνατότητα επέκτασης σε πέντε (5) έτη, εφόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν επαρκούν. Τυχόν εναπομείναν ποσό παρακρατείται από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα σε ποσοστό έως 5% αυτών σε ετήσια βάση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

 

7. Τα ποσά που παρακρατούνται από τις ανωτέρω πηγές κατατίθενται στο λογαριασμό του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη της παραγράφου 5)β του παρόντος.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από αίτηση του δήμου και πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 262 παράγραφος 2 του νόμου 3852/2010, μπορεί να επιμηκύνεται ο χρόνος παρακράτησης των ανωτέρω ποσών από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού παρακράτησης, εάν, με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, διακυβεύεται η ομαλή λειτουργία αυτού.

 

9. Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσμους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με παρακράτηση από τα μέλη αυτών κατ' αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.