Νόμος 4070/12 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ανά έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και Ειδικής Μίσθωσης) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ και επιβατηγών δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.

 

2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

 

Α = {(Π + ΠV)/1000} x ΣΙ

όπου:

 

Α είναι ο προκύπτων αριθμός επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ανά έδρα.

 

Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΠV είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, δια τον αριθμό 1095 = (365 x 3).

 

Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί κ.λ.π.

 

ΣI είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται με 3 για την υποπερίπτωση α)α' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83, με 1,8 για την υποπερίπτωση β)β' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και με 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83.

 

Ο βασικός συντελεστής ΣI μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από 0,10 έως και 0,50. Η προσαύξηση του βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ' όψη της δομής του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοικητικής μονάδας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεώς τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάμενης και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της επομένης αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυνατόν περιορισμού των όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης, του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή της έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά έτος, του μέσου ετήσιου όρου του δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έδρα ή στην Περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας EURO V και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό του τύπου προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο βασικός συντελεστής ΣI δύναται να επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας απόφασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 1,50.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους, επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης. Τα Επιβατηγά Αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, στα οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο εντός αυτού του νησιού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)α προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4382/2016 (ΦΕΚ 71/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 1 εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 1 εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και 1 εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, 1 εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και 1 εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώμη της 3 από τα μέλη της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Για την επίτευξη βέλτιστης ρυθμίσεως με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αίτημα της οικείας Περιφέρειας και Δικτύων μπορεί να συγκροτεί Επιστημονική Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναγνωρισμένων εν γένει επιστημονικών φορέων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως, με σκοπό την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ένα έτος μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ανατίθεται στην επιτροπή αυτή η εκπόνηση εκθέσεως για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του.

 

5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκύπτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης από αυτές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό, οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, να μετατραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ σε άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.

 

6. Η άδεια αυτοκινήτου επιβατικού δημόσιας χρήσεως ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του 5% του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε μία έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (α) και του 3% σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (β) του παρόντος νόμου. Όταν προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια μονάδα. Εάν ο αριθμός των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με 20, δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των 2 αδειών ή αθροίσματος ιδανικών μεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.