Νόμος 4070/12 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων μεταβιβάζονται με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, με κληρονομιά ή από επαχθή αιτία. Η μεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή αιτία γίνεται εγγράφως, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

 

2. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου κατόπιν μεταβίβασης, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

(α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο.

 

(α)α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α' του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.

 

(β)β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

(γ)γ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο κατέχει στο όνομά του περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

 

(β) Εάν είναι νομικό πρόσωπο.

 

(α)α) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας ή αν αυτό δεν δημοσιεύεται κυρωμένο αντίγραφο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

(β)β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

(γ)γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμού ή των διαχειριστών στους λοιπούς τύπους εταιρειών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α' του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.

 

(δ)δ) Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο κατέχει στο όνομα του περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στέγαση γραφείων, τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των επιβατηγού δημόσιας χρήσης οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Ο τρόπος φορολογήσεως των μεταβιβάσεων επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων θα ρυθμιστεί με νόμο. Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού, οι μεταβιβάσεις των επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων φορολογούνται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.

 

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.