Νόμος 4051/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3691/2008 τροποποιείται ως εξής:

 

{γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ή σημαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου και την επαλήθευση των εισοδημάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση προσκομιζόμενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, πλην των περιπτώσεων που ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), προστίθεται νέα περίπτωση ι)α' που έχει ως εξής:

 

{ι)α) Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογήν προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Όταν δικαιούχος του εισοδήματος των προϊόντων της παραγράφου αυτής είναι κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέα περίπτωση θ' που έχει ως εξής:

 

{θ) Από τη μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους.}

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια των χορηγηθέντων τοκοχρεολυτικών δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και πέραν των 40 ετών συνολικά από το χρόνο της αρχικής σύμβασης.}

 

6. Η διαδικασία της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) ισχύει και για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όταν πρόκειται για μετατάξεις προσωπικού από το στενό δημόσιο τομέα.

 

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 3601/2007 διαγράφονται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4021/2011 οι λέξεις βαριά αμέλεια ή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.