Νόμος 4051/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (τροποποίηση του νόμου 3746/2009)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 
{Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατέλθουν του ορίου του 1% των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ποσοστιαία, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα διαθέσιμα να αποκαθίστανται σε επίπεδο ανώτερο του ως άνω ποσοστιαίου ορίου του 1%. Κατά τον προσδιορισμό της εισφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν τη δυνατότητα πληρωμής της από τα πιστωτικά ιδρύματα.}

 

2. Μετά την υποπαράγραφο ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009, προστίθενται υποπαράγραφοι η' και θ' ως εξής:

 

{η) Η καταβολή των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυμα εισφορών του έτους 2013 και εφεξής, καταργουμένου έκτοτε του τρόπου καταβολής που προβλέπει η παράγραφος 4 περίπτωση στ' στοιχεία i και ii του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επενδύεται εν όλω ή εν μέρει κατά τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση στ' στοιχεία i και iv και περίπτωση ζ'.

 

θ) Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και αφού λαμβάνονται υπ' όψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, στους ειδικούς λογαριασμούς του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31-12-2025. Το εκάστοτε υπόλοιπο των ανωτέρω διαθεσίμων και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εξακολουθεί να τηρείται σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης, κατά τους όρους της διάταξης του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση στ' στοιχείο ii.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) κατάθεση στους ειδικούς λογαριασμούς του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα 6 μέλη, 1 προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, 3 από την Τράπεζα της Ελλάδος και 2 από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικότερα, το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικός. Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, τα δύο μέλη που υποδεικνύονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν πρέπει να απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση στη διοίκηση, ως υπάλληλοι ή ως σύμβουλοι στα συμμετέχοντα στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων πιστωτικά ιδρύματα ούτε τα ίδια, οι σύζυγοι ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους θα πρέπει να είναι μέτοχοι αυτών. Πρόσωπα κατάλληλα να ορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης εντιμότητας. Δεν είναι κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, ή που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή πρόσωπα τα οποία, λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή στα οποία έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή τα οποία έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 τροποποιείται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον μέλη.}

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 τροποποιείται ως εξής:

 

{Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο 5 τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 16Β του νόμου [Ν] 3864/2010 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.