Νόμος 4024/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

β. Όπου στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981) προβλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών για έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης ή κανονιστικής απόφασης ή για πρόταση προεδρικού διατάγματος, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 καταργείται.

 

δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Βαθμό Α.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ)3 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να κανονίζεται η πληρωμή των μερισμάτων κατά μήνα και να καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πληρωμής των μερισμάτων.}

 

3. Το άρθρο 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Γ' του νόμου 3336/2005 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-10-2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 96/Α/2005), όπως ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 8 του νόμου 3517/2006 (ΦΕΚ 271/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 49: Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

 

1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων είναι ίσο με το άθροισμα:

 

α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί τον συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α' υπομέρισμα) και

 

β) του 20% των τυχόν άλλων αποδοχών επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β' υπομέρισμα).

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο Βασικός Μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 περίπτωση α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύ ει, κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για το κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.

 

3. Ως Βασικός Μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ο Βασικός Μισθός του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α' υπομερίσματος.

 

4. Ως τυχόν άλλες αποδοχές νοούνται τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΦΕΚ 210/Α/2007), αναλόγως των ετών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ' αυτών, η προβλεπόμενη από το άρθρο 26 παράγραφος 1 περίπτωση α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό β' υπομερίσματος.

 

5. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα-αποζημιώσεις:

 

α) α' υπομέρισμα = 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας) * (Έτη/35) * Σ

β) β' υπομέρισμα = 20% * (τυχόν άλλες αποδοχές) * (Έτη/35) * Σ

 

Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (α' υπομέρισμα + β' υπομέρισμα).

 

6. Εάν κατά την τελευταία διετία συμμετοχής επήλθε για οποιονδήποτε λόγο προσωπική μισθολογική προς τα άνω μεταβολή, υποχρεούται ο μέτοχος να συμπληρώσει τις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κρατήσεις για ολόκληρη τη διετία αυτή, βάσει των αποδοχών της τελευταίας ημέρας συμμετοχής του.

 

7. Ο συντελεστής προσαρμογής της παραγράφου 1, καθώς και το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.}

 

4. Αιτήσεις μετόχων των οποίων ο χρόνος συμμετοχής τους στην ασφάλιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος εξετάζονται με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.