Νόμος 4024/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-11-2011 στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

 

Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 11 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.

 

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) και του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) ή του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 29/Α/1994), καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελμάτων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35 τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης και συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:

 

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,

 

β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο νόμο [Ν] 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α/1977) και στο άρθρο 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Από 01-11-2011 στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην μείωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 11 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011.

 

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 και του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994).

 

Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:

 

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,

 

β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο νόμο [Ν] 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α/1977) και στο άρθρο 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

3. Από 01-11-2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο, μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, μειώνεται κατά ποσοστό 30%. Το ποσό της σύνταξης μετά την ανωτέρω μείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ.

 

4. Από 01-11-2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, των Τομέων Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικών Ταχυδρομείων, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης των Τραπεζών που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης των Τραπεζών στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το τμήμα του μερίσματος που, μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%.

 

Από 01-01-2012 και εφεξής, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

5. Τα εισπραττόμενα ποσά από τις αναφερόμενες στις προηγούμενες δύο παραγράφους μειώσεις αποτελούν πόρο των ανωτέρω φορέων - τομέων.

 

6. Η παράγραφος 5.α του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, που εξήλθαν της Υπηρεσίας, από 01-01-2010 μέχρι και την 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.

 

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 01-01-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.

 

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 01-08-2011 και μετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο αυτό, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.}

 

7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{12. α) Από 01-08-2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 15/ΑΙ/2010).

 

β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 01-09-2011 και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων αποδίδεται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έως 31-12-2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το φορέα.}

 

9. Στο τέλος του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών δύνανται να μεταφέρονται ποσά μέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού.}

 

10. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) η ημερομηνία 01-01-2014 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-01-2016.

 

11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθενται οι λέξεις , ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

 

12. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Η ανωτέρω μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται: α) από το Μοναδικό μέτοχο ή β) από το Ελληνικό Δημόσιο ή γ) από έτερους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007 Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμεταβίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007 Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3607/2007 Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από εισήγηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών }

 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες, κατόπιν αιτήσεως του, το υπηρετούν κατά τη ψήφιση του νόμου προσωπικό της Εταιρείας δύναται να μετατάσσεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.