Νόμος 3959/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αποτελείται από τέσσερις Διευθύνσεις, ήτοι, μία Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης, δύο Διευθύνσεις Οικονομικής Τεκμηρίωσης Α' και Β' και μία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, καθώς και ένα αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως το Τμήμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 3592/2007. Οι Διευθύνσεις και το Τμήμα του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται από τον Οργανισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

 

2. ΟΟ Γενικός Διευθυντής συντονίζει τη λειτουργία των διευθύνσεων και λοιπών οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης στην οποία προσδιορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληροί. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να πληρούται και με απόσπαση υπαλλήλων ή έμμισθων δικηγόρων, με τη διαδικασία του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, και διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρόνο ίσο με τη θητεία του Γενικού Διευθυντή και χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο αποσπασμένος. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση του Γενικού Διευθυντή συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει τις κάθε είδους αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές που προβλέπονται για τους γενικούς διευθυντές των κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 282 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016), με την παράγραφο 3 του άρθρου 104 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Επιτροπής σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού ορίζεται στις διακόσιες, μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των δικηγόρων του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης. Η αύξηση του αριθμού των θέσεων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατά το πρώτο εδάφιο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα.

 

4. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση προϊσταμένου διεύθυνσης συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Οι διευθυντές που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή δεν έχουν αποσπασθεί ή μεταταχθεί σε αυτή προς πλήρωση θέσης διευθυντή λαμβάνουν τις κάθε είδους αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές που λαμβάνουν τα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού όταν επιλέγονται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων. Για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου προσμετράται ο χρόνος προϋπηρεσίας κάθε προηγούμενης σχετικής απασχόλησης.

 

5. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων με: α) διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, β) με μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), γ) με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005), οι δε μετατασσόμενοι και αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόμενου - προσλαμβανόμενου. Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται, με την ίδια απόφαση, στο βαθμό της θέσης όπου μετατάσσονται και, αν η θέση αυτή ανήκει στους ενιαίους βαθμούς που προβλέπονται από το νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), εντάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν, διαφορετικά με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν οι ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.

 

6. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). όπως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημόσια ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων

 

7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων

 

8. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορούν να απασχολούνται για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες νέοι επιστήμονες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα, προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο νομικό ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής και δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν το υπόλοιπο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 41.

 

9. (α) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, από ένα μέλος της Επιτροπής που εκλέγεται από την Ολομέλεια αυτής και ορίζεται Πρόεδρος, από τον Γενικό Διευθυντή, από τον αρχαιότερο των Διευθυντών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και από δύο αιρετούς εκπροσώπους του προσωπικού με βαθμό τουλάχιστον Β'. Οι παραπάνω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζεται αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή ο προϊστάμενος μιας από τις διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης.

 

(β) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής που εκτελεί χρέη Προέδρου του Συμβουλίου, δύο μέλη της Επιτροπής, που εκλέγονται από την Ολομέλεια της. καθώς και από δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Β'. Οι παραπάνω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του ισχύοντος νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) για τα υπηρεσιακά συμβούλια και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

 

10. Οι θέσεις των προϊσταμένων των διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μπορεί να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Επιτροπής, από πρόσωπα που έχουν αποσπασθεί ή μεταταχθεί σε αυτή προς πλήρωση της θέσης ή από πρόσωπα επί θητεία κατά την παράγραφο 4.

 

11. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, καθώς και οι αποσπασμένοι σε αυτήν υπάλληλοι, λαμβάνουν ειδική πρόσθετη αμοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στην περίπτωση που οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες αμοιβές, υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωση τους προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι αποσπασμένοι, την ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που προβλέπονται στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά την παράγραφο 6 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματος τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εφόσον είναι δικηγόροι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.