Νόμος 3922/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

 

α. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως πρόεδρο και

β. Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

δ. Γενικό Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε. Προϊσταμένους Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλη.

 

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή του.

 

β. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και αξιολογεί τις ανάγκες ναυσιπλοΐας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

 

γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.

 

δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης ή της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και σχεδιάζει για την τακτική αντιμετώπιση τους.

 

ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

 

στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους.

 

ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

 

η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

 

θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ι. Εγκρίνει τους Κανόνες Εμπλοκής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

 

5. Στο Συμβούλιο επιτρέπεται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

 

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που ορίζεται από τον Αρχηγό.

 

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον 6 μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δεν μετέχουν στη σύνθεση του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων.

 

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.