Νόμος 3913/11 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις του νόμου 2465/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί κάθε είδους προγράμματα αεροπορικού αντικειμένου για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού κρατικών φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

Για τον ορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποζημίωση του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το κόστος της παροχής εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης του προκειμένου για εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αεροπορικό αντικείμενο της Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.