Νόμος 3910/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαστικός λειτουργός μέλος Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, μεταξύ εκείνων που έχουν ακόμη τουλάχιστον διετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί της δικαστικής ιδιότητας. Ορίζεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για μία μόνο θητεία τριών ετών, σε περίπτωση δε αποχώρησης του από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, συνεχίζει να κατέχει τη θέση μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές Σπουδών και Επιμόρφωσης. Αποκλείεται ο ορισμός ως Γενικού Διευθυντή του Προέδρου των Ανώτατων Δικαστηρίων

 

β. Για την επιλογή στη θέση του Γενικού Διευθυντή συνεκτιμώνται:

 

(α) η διοικητική ικανότητα,

(β) η ικανότητα προώθησης των διεθνών σχέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,

(γ) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

(δ) η συγγραφή νομικών συγγραμμάτων ή μελετών,

(ε) η συμμετοχή σε συνέδρια και

(στ) οι εκθέσεις αξιολόγησης του των τελευταίων δέκα ετών.

 

γ. Ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να διαμένει στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και να μεριμνά σε καθημερινή βάση για το επιτελούμενο στη Σχολή έργο.}

 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3689/2008, η φράση με απόφαση του αντικαθίσταται από τη φράση μετά από εισήγηση του και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.