Νόμος 3689/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικός Διευθυντής - Τοποθέτηση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαστικός λειτουργός μέλος Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, μεταξύ εκείνων που έχουν ακόμη τουλάχιστον διετή ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί της δικαστικής ιδιότητας. Ορίζεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για 1 μόνο θητεία 3 ετών, σε περίπτωση δε αποχώρησής του από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, συνεχίζει να κατέχει τη θέση μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του. Αν η θητεία του λήγει με τη συμπλήρωση τριετίας τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Εφόσον o Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές Σπουδών και Επιμόρφωσης. Αποκλείεται ο ορισμός ως Γενικού Διευθυντή του Προέδρου των Ανώτατων Δικαστηρίων.

 

β. Για την επιλογή στη θέση του Γενικού Διευθυντή συνεκτιμώνται:

 

(α) η διοικητική ικανότητα,

(β) η ικανότητα προώθησης των διεθνών σχέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,

(γ) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

(δ) η συγγραφή νομικών συγγραμμάτων ή μελετών,

(ε) η συμμετοχή σε συνέδρια και

(στ) οι εκθέσεις αξιολόγησης του των τελευταίων δέκα ετών.

 

γ. Ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να διαμένει στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και να μεριμνά σε καθημερινή βάση για το επιτελούμενο στη Σχολή έργο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 4596/2019 (ΦΕΚ 32/Α/2019).

 

2. α. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα της Σχολής, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλο όργανο. Προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής με τους ομόλογους φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλλοδαπής, καθώς και τη συνεργασία της με διεθνείς φορείς, που προωθούν τη δικαστική εκπαίδευση και τις δικαστικές ανταλλαγές. Μεριμνά για την επικοινωνία και τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων σε προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης που διοργανώνονται από δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες χώρες, καθώς και για την ένταξη αλλοδαπών δικαστικών λειτουργών σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που διοργανώνει η Σχολή. Προΐσταται του διοικητικού προσωπικού της Σχολής, το οποίο τοποθετεί και κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο αυτού, καθώς και των εκπαιδευομένων. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί τη Σχολή δικαστικώς και εξωδίκως.

 

β. Ο Γενικός Διευθυντής, μετά από εισήγηση του και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλα όργανα της Σχολής να ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του ή να υπογράφουν με εντολή του κάθε είδους πράξεις, έγγραφα ή αποφάσεις, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, προσιτό στο κοινό, το οποίο τηρείται στη γραμματεία της Σχολής, και αναρτάται επί εικοσαήμερο στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.