Νόμος 3910/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 44 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 44: Διοικητικό Προσωπικό - Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώνται:

 

α. Μία θέση Γενικού Διευθυντή,

β. Μία θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής δικαιοσύνης,

γ. Μία θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

δ. Μία θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εισαγγελικών Λειτουργών,

ε. Μία θέση Συμβούλου Επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.

 

2. α. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε δώδεκα. Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής:

 

α)α. πέντε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γραμματέων,

β)β. δύο θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων,

γ)γ. μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,

δ)δ. δύο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμματέων,

ε)ε. μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης βιβλιοθηκονόμου,

στ)στ. μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγού ή οδηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

β. Οι οργανικές μονάδες της Σχολής συγκροτούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:

 

α)α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,

β)β. Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού,

γ)γ. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης,

δ)δ. Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, καθορίζονται οι Αρμοδιότητες των οργανικών της μονάδων. Με όμοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθμού ή ειδικότητας μονίμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.

 

4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού πληρούνται είτε με απόσπαση, κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, είτε με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

5. α. Επιτρέπεται να αποσπώνται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δικαστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Προτιμώνται από τους υπαλλήλους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εκείνοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε άριστο βαθμό μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστημα τριών ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται για μία ακόμη τριετία, και ακόμη περαιτέρω στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Για τους υπαλλήλους εκείνους που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.

 

β. Οι αποσπασμένοι κάθε φορά δικαστικοί υπάλληλοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που θεωρείται δικαστική υπηρεσία, πρέπει κατ' αρχήν να προέρχονται ισομερώς από το Προσωπικό των γραμματειών των Δικαστηρίων της Διοικητικής Κατεύθυνσης και από αυτό των γραμματειών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους.

 

γ. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόσπαση του υπαλλήλου μπορεί να διακόπτεται με την ίδια διαδικασία και πριν από τη λήξη του χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.

 

δ. Οι αποσπασμένοι κάθε φορά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υπάλληλοι λαμβάνουν το επίδομα του καταργηθέντος με το νόμου 3697/2008 ειδικού λογαριασμού Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.