Νόμος 3905/10 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ετήσιο πρόγραμμα έργων, καθώς και σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη εκτέλεσης αρχαιολογικής έρευνας ή εργασίας, που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ή Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, μπορεί να απασχολούνται άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μήνες.

 

2. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, σε κάθε νομό που εκτελούνται οι αρχαιολογικές έρευνες ή εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζεται πίνακας ανειδίκευτου προσωπικού από τον προϊστάμενο της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, ο οποίος έχει ισχύ δύο ετών και στον οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 αλλά με πρώτο κριτήριο αυτό της εντοπιότητας. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα και εξετάζει τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται. Οι προσλήψεις διενεργούνται βάσει των εν λόγω πινάκων από τον προϊστάμενο της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, μέχρι τη σταδιακή απορρόφηση των περιλαμβανομένων στους πίνακες, εντός της διάρκειας ισχύος τους και μέχρι την περαίωση της αρχαιολογικής έρευνας ή εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες.

 

3. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη του ανειδίκευτου προσωπικού από τους ανωτέρω προβλεπόμενους πίνακες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ι)ε' του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, με δυνατότητα εφάπαξ ανανέωσης της σύμβασης για ίδιο χρόνο.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.