Νόμος 3905/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Πόροι του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου είναι:

 

(α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

(β) Το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 

(γ) Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

δ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

(ε) Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση κινηματογραφικών έργων και των περιουσιακών του στοιχείων.

 

(στ) Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών ή φυσικών προσώπων.

 

(ζ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

2. Η διαχειριστική χρήση του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου αρχίζει την 01-01 κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

3. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρημένες προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, συνοδευόμενες από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αυτές δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου.

 

4. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής, οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων του κινηματογραφικού χώρου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης του περασμένου έτους. Η εν λόγω συνεδρίαση διεξάγεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού κέντρου κινηματογράφου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζονται Ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτό βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.