Νόμος 3905/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Νομική μορφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

2. Η επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανήκει αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μπορεί να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα.

 

3. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

5. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-26 του νόμου [Ν] 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 113/1998 (ΦΕΚ 113/Α/1998), καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο ως καθολικού διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Κινηματογραφικά έργα που ανήκουν κατά κυριότητα στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο αποτελούν στο εξής περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Εκκρεμείς δίκες με το καταργούμενο νομικό πρόσωπο συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το απασχολούμενο προσωπικό στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η Εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισμού του ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.