Νόμος 3889/10 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ανάληψη από το Δημόσιο της υποχρέωσης εξυπηρέτησης των δανείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων που έχουν συναφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 30-09-2010, υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συμβάσεις και διαδέχεται τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτές. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κατά του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις τις διαγράφουν και τις μετατρέπουν σε απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις αυτών των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και των τραπεζών Αγροτικής, Εθνικής και Πειραιώς με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στις 30-09-2010 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των τριών δισεκατομμυρίων δώδεκα εκατομμυρίων (3.012.000.000,00) ευρώ περίπου, αναλαμβάνονται και εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.

 

4. Όπου στις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975, η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει.

 

5. Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων.

 

6. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων παραδίδονται από τους αρμόδιους φορείς που τις κατέχουν στη Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί μέχρι τη λήξη τους με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και σύμφωνα με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις. Οι Συμβάσεις αυτές περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Κατάσταση ανεξόφλητων δανείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ημερομηνία σύναψης

Ημερομηνία λήξης

ΦΕΚ

Αρχικό ποσό σύμβασης

Τράπεζα

27-11-2002

31-12-2012

(ΦΕΚ 1347/Α/2002)

160.000.000,00

ΑΤΕ

11-04-2002

27-03-2013

(ΦΕΚ 422/Α/2003)

170.000.000,00

ΑΤΕ

13-08-2003

30-07-2013

(ΦΕΚ 1096/Α/2003)

170.000.000,00

ΑΤΕ

19-08-2003

30-07-2013

(ΦΕΚ 1155/Α/2003)

130.000.000,00

ΑΤΕ

12-03-2004

31-12-2013

(ΦΕΚ 220/Α/2004)

100.000.000,00

ΑΤΕ

07-06-2004

30-06-2014

(ΦΕΚ 812/Α/2004)

100.000.000,00

ΑΤΕ

06-08-2004

30-09-2014

(ΦΕΚ 1196/Α/2004)

200.000.000,00

ΑΤΕ

16-12-2004

31-12-2014

(ΦΕΚ 1582/Α/2004)

200.000.000,00

ΑΤΕ

17-11-2004

30-09-2015

(ΦΕΚ 1493/Α/2005)

300.000.000,00

ΑΤΕ

11-09-2006

13-09-2016

(ΦΕΚ 1251/Α/2006)

200.000.000,00

ΕΤΕ

26-02-2007

02-03-2017

(ΦΕΚ 247/Α/2007)

400.000.000,00

ΑΤΕ-ΕΤΕ

25-09-2007

07-10-2017

(ΦΕΚ 1909/Α/2007)

250.000.000,00

ΑΤΕ-ΕΤΕ

31-03-2008

02-04-2018

(ΦΕΚ 545/Α/2008)

444.000.000,00

ΑΤΕ-ΕΤΕ

24-02-2009

26-02-2019

(ΦΕΚ 141/Α/2009)

112.000.000,00

ΑΤΕ-ΕΤΕ

27-02-2009

04-03-2019

(ΦΕΚ 326/Α/2009)

425.000.000,00

ΑΤΕ-ΕΤΕ

10-09-2009

15-09-2019

(ΦΕΚ 1963/Α/2009)

350.000.000,00

Πειραιώς

 

7. Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις μπορεί, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι 30-06-2011, να αντικατασταθούν με την έκδοση ομολόγων, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με όμοιους όρους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των ομολόγων που θα αντικαταστήσουν τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις και περιγράφονται οι λοιποί όροι έκδοσης τους.

 

8. Από της ισχύος του νόμου αυτού ενισχύονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών οι πιστώσεις για πληρωμή χρεολυσίων, τόκων, τόκων υπερημερίας και παράλληλων δαπανών, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών εξυπηρέτησης των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων.

 

9. Έσοδα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1988, όπως ίσχυε κάθε φορά, που δεν έχουν εισπραχθεί από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν υπηρεσίες του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.

 

10. Το ποσό της εισφοράς του έτους 2010 αποδίδεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων μέχρι την 30-04-2011, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των εισπραχθέντων από το Δημόσιο εσόδων από την εισφορά του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1988 όπως ισχύει σήμερα. Τυχόν πρόσθετα έσοδα από την εισφορά έτους 2010 που εισπράττονται μετά την ημερομηνία αυτή αποτελούν έσοδο του Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.