Νόμος 3889/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 31-08-2010, που προέρχονται: α) από τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων του Οργανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και αποτελούν υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης και β) από πιστωτικές διευκολύνσεις για την πληρωμή ενισχύσεων σε αγρότες, αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

2. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις αυτών, των δανειακών συμβάσεων, που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στις 31-08-2010 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δέκα εκατομμυρίων (1.010.000.000,00) ευρώ περίπου, αναλαμβάνονται και εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συμβάσεις.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.

 

4. Όπου στις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975, η αύξηση αυτή δεν ισχύει.

 

5. Το Χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων.

 

6. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων παραδίδονται από τους αρμόδιους φορείς που τις κατέχουν, στη Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί μέχρι τη λήξη τους, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και σύμφωνα με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις. Οι Συμβάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

 

Α/Α

Ημερομηνία σύναψης

Ημερομηνία λήξης

ΦΕΚ

Αρχικό ποσό σύμβασης

1

31-08-2001

30-06-2001

(ΦΕΚ 234/Α/2001)

191.452.362,37

2

09-03-2006

09-03-2011

(ΦΕΚ 89/Α/2006)

112.785.829,29

3

28-07-2008

27-07-2010

(ΦΕΚ 180/Α/2008)

(ΦΕΚ 77/Α/2009)

42.000.000,00

4

30-07-2008

21-05-2016

(ΦΕΚ 161/Α/2008)

272.469.055,97

5

21-11-2008

22-10-2009

παρατάθηκε μέχρι

22-10-2010

(ΦΕΚ 234/Α/2008)

170.000.000,00

6

15-04-2009

09-11-2009

παρατάθηκε μέχρι

08-11-2010

(ΦΕΚ 84/Α/2009)

(ΦΕΚ 86/Α/2009)

25.000.000,00

7

27-08-2009

01-07-2017

(ΦΕΚ 170/Α/2009)

95.448.446,88

8

09-09-2009

01-07-2017

(ΦΕΚ 170/Α/2009)

293.840.123,03

9

09-09-2009

01-07-2017

(ΦΕΚ 178/Α/2009)

121.664.845,34

10

28-09-2009

08-02-2010

Καθυστέρηση

 

5.000.000,00

11

18-12-2009

17-06-2010

 

1.200.000.000,00

 

7. Οι ανωτέρω δανειακές συμβάσεις μπορεί να αντικατασταθούν, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας που υποβάλλεται μέχρι 30-06-2011, με την έκδοση ομολόγων, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με όμοιους όρους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των ομολόγων που θα αντικαταστήσουν τις ανωτέρω δανειακές συμβάσεις και περιγράφονται οι λοιποί όροι έκδοσης τους.

 

8. Από της ισχύος του νόμου αυτού ενισχύονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών οι πιστώσεις για πληρωμή χρεολυσίων, τόκων, τόκων υπερημερίας και παράλληλων δαπανών, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών εξυπηρέτησης των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.