Νόμος 3867/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια εξόφλησης των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σαράντα έτη. Στην παρούσα ρύθμιση εμπίπτουν και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν εξοφληθεί. Για τα χορηγηθέντα δάνεια, η διάρκεια των σαράντα ετών αρχίζει από το χρόνο της αρχικής σύμβασης.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{6. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει με φροντίδα και δαπάνη του δανειολήπτη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων των δανειζομένων προς ασφάλεια των πάσης φύσεως απαιτήσεων του εκ των χορηγούμενων υπό τούτου στεγαστικών δανείων δυνάμει των δανειστικών ή γενικά των αποδεικτικών των απαιτήσεων του εγγράφων. Η υποθήκη ή προσημείωση αυτή απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαίωμα. Η εξάλειψη, ο περιορισμός και η διαγραφή των εγγεγραμμένων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υποθηκών ή προσημειώσεων υποθήκης, μπορεί να γίνει και χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απλή μονομερή αίτηση του Ταμείου προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαίωμα. Απαλλάσσεται επίσης το Ταμείο από την προβλεπόμενη από το άρθρο 1308 του Αστικού Κώδικα κοινοποίηση της περιλήψεως της εγγραφής της υποθήκης ή προσημείωσης.}

 

3. Στο άρθρο 62 του νόμου 2214/1994 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

 

{9. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να χορηγεί δάνεια προς το σκοπό αποπληρωμής στεγαστικών δανείων α' κατοικίας που έχουν χορηγήσει άλλα πιστωτικά ιδρύματα σε ενήμερους στα δάνεια αυτά δανειολήπτες δημόσιους υπαλλήλους και σε όσους δικαιούνται να λάβουν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με τους όρους και εξασφαλίσεις που χορηγεί το ίδιο τα δάνεια του.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του νόμου 2093/1992 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Ο χρόνος που απαιτείται για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και όσους δικαιούνται να λάβουν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έγγαμους ή άγαμους, για απόκτηση κατοικίας ή επισκευή, βελτίωση, επέκταση υφιστάμενης τοιαύτης, ορίζεται σε δύο έτη από το διορισμό τους.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 3470/2006 εφαρμόζεται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι 27-06-2006.

 

6. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του υπόχρεου, μπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί μέρους συμφωνίες των δανειακών συμβάσεων και η διευθέτηση των τόκων υπερημερίας των μη κανονικά εξυπηρετούμενων οποιουδήποτε είδους δανείων, που έχει χορηγήσει προς φυσικά πρόσωπα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται μέτρα ληφθέντα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ούτε απαιτείται ειδική σχετική σημείωση στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή στο νόμιμο αναπληρωτή του η αρμοδιότητα καθορισμού ειδικού επιτοκίου καταθέσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εντός των ορίων που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.