Νόμος 3838/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Σύνταξη ειδικών εκλογικών καταλόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους εκλογείς του άρθρου 14 του παρόντος συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, εκλογικό διαμέρισμα ή και συνοικισμό, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα ή ονόματα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία και τόπος γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήμος ή κοινότητα ή τοπικό διαμέρισμα, οδός και αριθμός), ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, όπου τούτο απαιτείται, αριθμό του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, καθώς και ειδικό εκλογικό αριθμό. Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των εκλογέων αυτών αναγράφονται με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κατά αντιστοίχιση προς εκείνους των σχετικών νομιμοποιητικών τους εγγράφων. Εφόσον δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία γέννησης του εκλογέα λογίζεται ότι γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

 

2. Πριν από την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι δήμοι διασταυρώνουν τα στοιχεία που δηλώνονται με τα καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόμιμης διαμονής που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντιστοίχως, με εξαίρεση όσους κατέχουν τίτλο ή έγγραφο διαμονής ως ομογενείς αλλοδαποί, στην περίπτωση των οποίων αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης της αρχής που τα έχει χορηγήσει. Η διασταύρωση διενεργείται είτε με την αποστολή των στοιχείων που δηλώθηκαν προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των προαναφερθέντων Υπουργείων είτε μέσω κατάλληλης μηχανογραφικής εφαρμογής των δήμων που οι υπηρεσίες αυτές ενημερώνουν σε διαρκή βάση. Αν υπάρχει ασυμφωνία των στοιχείων, δεν πραγματοποιείται η εγγραφή, οι δε υπηρεσίες του δήμου παραπέμπουν τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια για την άρση της ασυμφωνίας αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.