Νόμος 3812/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτικός νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

 

{i. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Σώματος και το οποίο προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής.

 

ii. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρώνεται από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.

 

iii. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του επόμενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων.}

 

β. Για όσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής οι αποφάσεις της εκδίδονται εντός τριμήνου αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την ανασυγκρότηση της, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

2. α. Στους φορείς στους οποίους μπορεί να μεταφερθεί το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) περιλαμβάνονται και οι δήμοι της χώρας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

 

β. Η μεταφορά συντελείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.

 

Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η εξάμηνη προθεσμία της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

γ. Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή της σχετικής αίτησης είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του νομικού προσώπου.

 

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 21 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31-12-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.