Νόμος 3762/09 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Λοιπά θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται θέσεις μόνιμου προσωπικού στους παρακάτω υφιστάμενους κλάδους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ως ακολούθως:

 

- 30 θέσεις στον κλάδο ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών

- 30 θέσεις στο κλάδο ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3227/2004 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΠΕ2 Τεχνικού ή ΠΕ14 Μαθηματικών ή ΤΕ13 Πληροφορικής ή ΠΕ1 Διοικητικού.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3227/2004 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ9 Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών ή ΤΕ5 Νηπιοβρεφοκομίας και του τμήματος Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ3 Καθηγητών Γενικής Εκπαίδευσης ή ΠΕ5 Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας ή ΠΕ6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ή ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ6 Καθηγητών Μουσικής ή ΔΕ1 Διοικητικού.}

 

4. α) Το αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μετονομάζεται σε Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προΐσταται Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

Κριτήρια ορισμού του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας είναι:

α) η δεκαπενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας,

β) η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και η ικανότητά του για τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και του προσήκοντος επιπέδου συνεργασίας, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, τις δομές και τους εσωτερικούς θεσμούς του Ο.Ε.Ε. Ο ορισμός του Προϊσταμένου

γίνεται με απόφαση του Προέδρου του για μία τριετία.

 

β) Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστώνται τρεις (3) επιπλέον θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

5. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας τηρείται κανονισμός αποδοχής πάσης φύσεως δωρεών και χορηγιών που μπορεί να καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δράσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του υπέρ των δικαιούχων του. Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

6. Το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την τιμή των δελτίων θεάματος, που διανέμει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας δωρεάν στους μισθωτούς, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 678/1977 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 252/1968, παρακρατείται ποσοστό 4% υπέρ του Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 2% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 1% υπέρ του Ταμείου Τεχνικών Θεάτρου, 1% υπέρ της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου.}

 

7. Τα εδάφια πέντε και έξι της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που συμμετέχουν ως επόπτες συνοδοί στα εκδρομικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται κατά Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.