Νόμος 3762/09 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ακίνητα, επιτρέπεται να προβαίνουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου του ακινήτου, σε περαιτέρω παραχώρηση δωρεάν χρήσης αυτών προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, με δαπάνες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας προς χρήση των δικαιούχων του. Στην περίπτωση που η διαχείριση των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτής.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, εγκρίνεται η κατά χρήση δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω εγκριθείσας παραχώρησης ακινήτου καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, οι προϋποθέσεις και αιρέσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στην προηγούμενη παράγραφο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.