Νόμος 3762/09 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου. Στο Γραφείο αυτό οι αρμοδιότητες είναι:

 

α) Η διενέργεια τακτικών ελέγχων, αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκλιση, για τη διαπίστωση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας προμηθευτών - αναδόχων, για τις πάσης φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του. Οι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται με επιτόπιο έλεγχο, με αυτοψία ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας των ελέγχων συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

β) Η υποβολή προτάσεων στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των πάσης φύσεως παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Του ως άνω Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού.

 

2. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς. Του Αυτοτελούς Γραφείου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού ή ΤΕ11 Βιβλιοθηκονόμων - Αρχειοθετών ή ΔΕ1 Διοικητικού. Στο Γραφείο αυτό αρμοδιότητα είναι η ανάπτυξη συνεργασιών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με συναφείς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς, που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας σκοπούς, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δια της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.