Νόμος 3752/09 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Β/2007) και πριν από το στοιχείο α' αυτής προστίθεται εδάφιο τρίτο ως ακολούθως:

 

{Στην περίπτωση δε εταιρειών που εκδίδουν εφημερίδες ως έδρα νοείται ο τόπος στον οποίο λειτουργεί η διεύθυνση της εφημερίδας με την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και δίνονται οι κατευθύνσεις, καθώς επίσης και οι οδηγίες σχετικά με την εμφάνιση, την ύλη και την εκτύπωσή της.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3548/2007 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Σε αυτή την περίπτωση ως έδρα της επιχειρήσεως νοείται η έδρα την οποία δηλώνει η εφημερίδα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος.}

 

2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 μετά τη φράση

 

{εφόσον εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί δύο έτη οι ημερήσιες και τρία έτη οι εβδομαδιαίες,}

 

προστίθεται η φράση

 

{με την επισήμανση ότι ο έλεγχος για τις εφημερίδες που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμό [Α] 18130/2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226/Β/2007) και στην υπ' αριθμό 19734/2007 [Α] απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1447/Β/2007), αφορά το προηγούμενο έτος από αυτό της εκδόσεως της εκάστοτε υπουργικής αποφάσεως,}

 

β. Στο τέλος του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο έλεγχος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δειγματοληπτικός και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, η οποία και εισηγείται σχετικώς.}

 

3. α. Στο τέλος του στοιχείου στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο έλεγχος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δειγματοληπτικός και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, η οποία και εισηγείται σχετικώς, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος.}

 

β. Στο τέλος του στοιχείου ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της επέλευσης της απολύσεως του προηγουμένου.}

 

4. Στο τέλος του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.}

 

5. Το στοιχείο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 τροποποιείται ως εξής:

 

{ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής τους.}

 

6. Το στοιχείο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 τροποποιείται ως εξής:

 

{υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού θεωρημένος από την Επιθεώρηση Εργασίας.}

 

7. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Φωτοαντίγραφο της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του νόμου 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ' έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είτε όχι, καθώς και από άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες τυχόν εξυπηρετείται ο σκοπός αυτός. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ' έκδοση διακινούμενων φύλλων. Στην περίπτωση που ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, πέραν της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζεται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του νόμου [Ν] 1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί έτερος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της απόλυσης του προηγούμενου.}

 

8. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 τροποποιείται ως εξής:

 

{αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως για τα πρόσωπα του εδαφίου θ' της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 

9. Στο τέλος του στοιχείου β' της παραγράφου Β)1 του άρθρου 3 του νόμου 3548/2007 προστίθεται η φράση, εφόσον υπάρχουν.

 

Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 παρατείνεται, για το 2009, από τη λήξη της ως τις 20-02-2009.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.