Νόμος 3728/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες: α) Συνεταιριστική Εταιρεία Βιομηχανικής Ανάπτυξης Θράκης ΑΒΕ (ΣΕΒΑΘ) και β) Συνεταιριστική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΕΠΕΚ), των οποίων η σύμβαση εργασίας θα λυθεί ή θα καταγγελθεί κατά τη διάρκεια της θέσης τους σε εκκαθάριση και οι οποίοι μέχρι την 31-12-2012 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ενταχθούν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ξάνθης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Θ)γ)1 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος δε θα υπερβαίνει τους 53 μήνες. Το μηνιαίο επίδομα που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο ειδικό αυτό πρόγραμμα που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος, θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 €. Το μηνιαίο αυτό επίδομα θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, αρχής γενομένης από 01-01-2009.

 

3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, από το μήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προγραμματικής σύμβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύμβασης, στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. λόγω της ειδικότητας τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό πρόγραμμα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι μέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκονται για αδίκημα απάτης σχετικά με την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ)γ)2 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

4. Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου αυτού και προκειμένου να συμπληρωθούν οι κατ' ελάχιστον απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ' εξαίρεση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983) όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί τριακονταπενταετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1358/1983 είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι πρώην εργαζόμενοι, κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

 

5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα και δεν ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις της παρούσας, θα καθορίζονται στην προγραμματική σύμβαση που θα καταρτισθεί για το πρόγραμμα αυτό.

 

6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος καλύπτονται εξ ολοκλήρου (κατά 100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.