Νόμος 3689/08 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Επιλογή Επιμορφούμενων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών, που καλούνται να μετάσχουν σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, διενεργείται με τα εξής κριτήρια:

 

α. Το ενδιαφέρον ή την εμπειρία καθενός σε σχέση με το θέμα της επιμόρφωσης,

β. Τον υπολειπόμενο χρόνο παραμονής του στο βαθμό που κατέχει ή άσκησης καθηκόντων συναφών προς το θέμα.

γ. Την προηγούμενη συμμετοχή του σε πρόγραμμα με το ίδιο ή παρεμφερές θέμα.

δ. Τα τυχόν ειδικά προσόντα του και ιδίως τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη γνώση ξένων γλωσσών,

ε. Την ανάγκη της εκ περιτροπής συμμετοχής στην επιμόρφωση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαστικών λειτουργών και

στ. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κάθε δικαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

 

2. Η επιλογή διενεργείται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου, που διευθύνει το δικαστήριο, ή τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια, τις δηλώσεις ενδιαφέροντος, που υποβάλλονται από τους υπηρετούντες δικαστές ή εισαγγελείς, και τις θέσεις επιμόρφωσης, που προσφέρονται κάθε φορά στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η απόφαση επιλογής πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Τα ατομικά στοιχεία όσων έχουν επιλεγεί διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατόν στη Σχολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

3. Η Σχολή προσκαλεί όσους έχουν επιλεγεί για να μετάσχουν στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και δεσμεύει για τον καθένα από αυτούς τη σχετική πίστωση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και ημερήσιας αποζημίωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, οι επιμορφούμενοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρά μόνο λόγω έκτακτης υπηρεσιακής απασχόλησης, στην οποία δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν, ή άλλου σοβαρού προσωπικού κωλύματος. Η αδυναμία συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται στη Σχολή εγκαίρως, με αίτηση του επιμορφούμενου, που διαβιβάζεται από τον δικαστικό λειτουργό ή τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου, που διευθύνει το δικαστήριο ή τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.