Νόμος 3689/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης διαρκεί από την 1η Απριλίου του έτους εγγραφής στη Σχολή έως το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά το στάδιο αυτό, η διδασκαλία αποβλέπει στη διάπλαση ανεξάρτητου δικαστικού φρονήματος και στην ανάπτυξη της δικανικής κρίσης των εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί ως προς την ερμηνεία των νόμων, την υπαγωγή των προβαλλόμενων ισχυρισμών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, την ουσιαστική διερεύνηση της διαφοράς και τη διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων ή των λοιπών κειμένων της δικαστικής πράξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

2. Η διδασκαλία, κατά το στάδιο αυτό, διενεργείται πρωτίστως με την επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων, οι οποίες διανέμονται στους εκπαιδευόμενους ως δικαστικές αποφάσεις, βουλεύματα, εισαγγελικές προτάσεις ή αντίγραφα δικογραφιών. Η διδασκαλία συνδυάζεται με την οργάνωση τριών τουλάχιστον εικονικών δικών, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι. Η διδασκαλία συνδυάζεται επίσης με εκπαιδευτικές επισκέψεις στα δικαστικά καταστήματα οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από μία κάθε μήνα, με παρακολούθηση δικών ή άλλων διαδικαστικών ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος, με ανάλυση της νομολογίας, με σεμινάρια, ημερίδες ή διαλέξεις πρακτικού περιεχομένου, κατάρτιση σχεδίων δικαστικών αποφάσεων, εισηγήσεων, προτάσεων, βουλευμάτων ή διατάξεων και με κάθε άλλο μέσο, το οποίο θεωρείται πρόσφορο από τους διδάσκοντες και εγκρίνεται από τον καθ' ύλην αρμόδιο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο που ορίζει το Συμβούλιο Σπουδών. Μέρος της διδασκαλίας μπορεί να αποτελεί και η συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την κατάρτιση των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3910/2011 (ΦΕΚ 11/Α/2011).

 

3. Το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας εκτείνεται κυρίως σε θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε κατεύθυνσης και κλάδου εκπαιδευομένων, ως εξής:

 

Α. Σύνταγμα, ατομικές ελευθερίες, ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Β. Διοίκηση, διοικητική δράση, διοικητική δίκη.

Γ. Γενικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου, ένδικα βοηθήματα, ένδικα μέσα και διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Κοινωνική ασφάλιση.

Ε. Αστική ευθύνη του Δημοσίου.

ΣΤ. Διεθνής και κοινοτική έννομη τάξη.

Ζ. Διαφορές αστικού δικαίου.

Η. Διαφορές εμπορικού δικαίου.

Θ. Θέματα πολιτικής δικονομίας.

Ι. Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο.

ΙΑ. Εγκλήματα που προβλέπονται από τους ειδικούς ποινικούς νόμους και

IB. Θέματα ποινικής δικονομίας.

 

Στη διδασκαλία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας των καταναλωτών και προστασίας του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

 

4. Η διδασκαλία στα θέματα εφαρμοσμένης πληροφορικής και ξένης νομικής ορολογίας συνεχίζεται και κατά το παρόν στάδιο της κατάρτισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.