Νόμος 3666/08 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συμμετοχή της κοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εντός των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής νομοθεσίας του, για να προάγει την ενεργό συμμετοχή ατόμων και ομάδων εκτός του δημόσιου τομέα, όπως η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις προσώπων, στην πρόληψη και τον αγώνα κατά της διαφθοράς και για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τις αιτίες, τη σοβαρότητα και την απειλή που συνιστά η διαφθορά. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να ενισχύεται με μέτρα όπως:

 

(α) Βελτίωση της διαφάνειας και προώθηση της συμβολής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

(β) Εξασφάλιση ότι το κοινό έχει αποτελεσματική πρόσβαση στην ενημέρωση.

 

(γ) Ανάληψη δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού, που συμβάλλουν στην μη ανοχή της διαφθοράς καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κοινό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα σπουδών των σχολείων και πανεπιστημίων.

 

(δ) Σεβασμός, προώθηση και προστασία της ελευθερίας αναζήτησης, λήψης, δημοσιοποίησης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη διαφθορά. Η ελευθερία αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε ορισμένους περιορισμούς, αλλά οι εν λόγω περιορισμοί θα είναι μόνο αυτοί που προβλέπει ο νόμος και όσοι είναι απαραίτητοι:

 

(i) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της φήμης άλλων,

(ii) Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας ή των ηθών.

 

2. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι σχετικοί φορείς κατά της διαφθοράς που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση είναι γνωστοί στο κοινό και παρέχει πρόσβαση στους φορείς αυτούς, όπου αρμόζει, για την καταγγελία, και ανωνύμως, ακόμη, περιστατικών που θεωρούνται ότι αποτελούν αδίκημα που ορίζεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.