Νόμος 3666/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ιδιωτικός τομέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής νομοθεσίας του, για την πρόληψη της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, τη βελτίωση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων στον ιδιωτικό τομέα και, όπου αρμόζει, για την πρόβλεψη αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών αστικών, διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων για παράλειψη συμμόρφωσης στα μέτρα αυτά.

 

2. Τα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών αυτών μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 

(α) Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και όλων των σχετικών ιδιωτικών φορέων,

 

(β) Την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων και διαδικασιών σχεδιασμένων για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των σχετικών ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών συμπεριφοράς για την ορθή, τίμια και σωστή εκτέλεση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των σχετικών επαγγελμάτων και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και την προώθηση της χρήσης καλών εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων και στις συμβατικές σχέσεις των επιχειρήσεων με το κράτος.

 

(γ) Την προώθηση της διαφάνειας μεταξύ ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων, όπου αρμόζει, μέτρων σχετικά με την ταυτότητα των νομικών και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην ίδρυση και διοίκηση εταιριών.

 

(δ) Την πρόληψη της κακής χρήσης διαδικασιών που ρυθμίζουν ιδιωτικούς φορείς στις οποίες συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες που αφορούν επιχορηγήσεις και άδειες που χορηγούνται από δημόσιες αρχές για εμπορικές δραστηριότητες.

 

(ε) Την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων με την επιβολή περιορισμών, όπου αρμόζει και για εύλογη χρονική περίοδο, στις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην δημόσιων λειτουργών ή στην απασχόληση δημόσιων λειτουργών από τον ιδιωτικό τομέα μετά την παραίτηση ή τη συνταξιοδότησή τους, όταν οι εν λόγω δραστηριότητες ή απασχόληση έχουν σχέση άμεσα με τα καθήκοντα που ασκούσαν ή με την εποπτεία που ασκούσαν δημόσιοι λειτουργοί στη διάρκεια της θητείας τους.

 

(στ) Την εξασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση και το μέγεθος τους, έχουν επαρκείς εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους για να βοηθούν στην πρόληψη και ανίχνευση πράξεων διαφθοράς και ότι οι λογαριασμοί και οι απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω ιδιωτικών επιχειρήσεων υποβάλλονται σε κατάλληλες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και πιστοποίησης.

 

3. Για να προληφθεί η διαφθορά, κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία και κανονισμούς του που αφορούν την τήρηση βιβλίων και αρχείων, δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων και λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, για να παρεμποδιστούν οι ακόλουθες ενέργειες που γίνονται με σκοπό την τέλεση οποιωνδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση:

 

(α) Δημιουργία λογαριασμών εκτός βιβλίων.

(β) Πραγματοποίηση συναλλαγών εκτός βιβλίων ή με ανεπαρκή προσδιορισμό.

(γ) Καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών.

(δ) Καταχώρηση παθητικού με ανακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου του.

(ε) Χρήση πλαστών εγγράφων, και

(στ) Σκόπιμη καταστροφή λογιστικών εγγράφων νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο νόμος.

 

4. Κανένα Κράτος Μέρος δεν θα επιτρέπει την φορολογική έκπτωση δαπανών που αποτελούν δωροδοκία, η οποία αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία των αδικημάτων που ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας Σύμβασης και, όπου αρμόζει, άλλων δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό τη διαφθορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.