Νόμος 3666/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κράτος Μέρος:

 

(α) Θεσπίζει πλήρες εσωτερικό ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς για τράπεζες και μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο οποία συμπεριλαμβάνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν επίσημες ή ανεπίσημες υπηρεσίες για τη μεταφορά χρημάτων ή αξιών και, όπου αρμόζει, για άλλους φορείς ιδιαίτερο επιρρεπείς στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντός της αρμοδιότητάς του, με σκοπό να αποτρέπονται και να ανιχνεύονται όλες οι μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο καθεστώς θα δίνει έμφαση στις απαιτήσεις του προσδιορισμού του πελάτη και, όπου αρμόζει, του δικαιούχου, της τήρησης αρχείων και της αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

 

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της παρούσας Σύμβασης, εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές και ρυθμιστικές αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρχές που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, όπου αρμόζει, βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας, οι δικαστικές αρχές) έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εσωτερική νομοθεσία του και, για το σκοπό αυτό, θα εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης μονάδας χρηματοπιστωτικών πληροφοριών που θα αποτελεί εθνικό κέντρο συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών που αφορούν πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

2. Τα Κράτη Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής εφικτών μέτρων για την ανίχνευση και παρακολούθηση της κίνησης των μετρητών και των κατάλληλων διαπραγματεύσιμων χρηματοδοτικών μέσων από τα σύνορά τους, υπό τον όρο εγγυήσεων διασφάλισης της ορθής χρήσης των πληροφοριών και χωρίς να παρεμποδίζεται με κανένα τρόπο η κίνηση νόμιμου κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την απαίτηση ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν τη διασυνοριακή μεταφορά σημαντικών ποσών μετρητών και κατάλληλων διαπραγματεύσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

 

3. Τα Κράτη Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλων και εφικτών μέτρων, ώστε να απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις μεταφοράς κεφαλαίων:

 

(α) Να συμπεριλαμβάνουν σε έντυπα για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων και σχετικών μηνυμάτων ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες για τον αποστολέα.

(β) Να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές καθ' όλη την αλυσίδα πληρωμής, και

(γ) Να εξετάζουν εξονυχιστικά μεταφορές κεφαλαίων που δεν περιλαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα.

 

4. Κατά τη δημιουργία του εσωτερικού ρυθμιστικού και εποπτικού καθεστώτος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και με την επιφύλαξη των λοιπών άρθρων της παρούσας Σύμβασης, τα Κράτη Μέρη καλούνται να χρησιμοποιούν ως κατευθυντήρια γραμμή τις σχετικές πρωτοβουλίες περιφερειακών, διαπεριφερειακών και πολυμερών οργανισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

5. Τα Κράτη Μέρη θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν την παγκόσμια, περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διμερή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών, των αρχών της επιβολής του νόμου και των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.