Νόμος 3631/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Οικονομικός έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), όπως ισχύουν. Επιπλέον, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου και του ισολογισμού του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει, με εξαίρεση την πρώτη χρήση, την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους, εντός δε τριών μηνών από την έναρξη του συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και έκθεση αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου, που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση και κοινοποιούνται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.