Νόμος 3631/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διοίκηση και οργάνωση - Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Από τα υπόλοιπα μέλη, δύο ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δύο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δύο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κριτήριο τις ειδικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία τους σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχει πενταετή θητεία. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέας Διοίκησης και πάντως όχι πέραν τριμήνου από τη λήξη της.

 

3. Η θητεία των μελών διακόπτεται μόνο εάν κατά τη διάρκεια αυτής προκύψουν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία που συνάδει με την άσκηση του λειτουργήματος τους ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους για λόγους υγείας. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο, ορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν των αμοιβών αυτών δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις για συμμετοχή του Προέδρου και των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του Ταμείου και ο κανονισμός λειτουργίας του.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδιο για:

 

α) την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου,

β) την είσπραξη των πόρων και τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου,

γ) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού,

δ) τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου,

ε) την εκπροσώπηση του Ταμείου στο εσωτερικό ή εξωτερικό και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση της αποστολής του.

 

9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του Ταμείου στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του, την τήρηση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου.

 

10. Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό

προσωπικό που αποσπάται, κατά προτεραιότητα, από τα συναρμόδια Υπουργεία,

από

 

άλλα Υπουργεία και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Για το σκοπό αυτόν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστώνται και κατανέμονται έως είκοσι συνολικά θέσεις, οι οποίες πληρούνται μόνο με απόσπαση. Οι αποσπάσεις του ανωτέρω προσωπικού γίνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, εάν ο αποσπασμένος προέρχεται από Υπουργείο, ή με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, εάν ο αποσπασμένος προέρχεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Οι αποσπασμένοι στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, μπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση ειδικού μηνιαίου επιδόματος στους υπαλλήλους που αποσπώνται στο Ταμείο, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.

 

12. Στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής συνιστάται Μονάδα Έρευνας, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης (Η Μονάδα). Η Μονάδα αποτελεί επιστημονικό και συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

α. Έργο της Μονάδας είναι η υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων για τα ολοκληρωμένα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης κατηγοριών δικαιούχων αρμοδιότητας του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, τον εκσυγχρονισμό αυτής, καθώς και λήψης μέτρων και θέσπισης κανόνων για την τροποποίηση, συμπλήρωση της νομοθεσίας.

 

β. Η Μονάδα επιλαμβάνεται των ανωτέρω, μετά από σχετική παραπομπή των θεμάτων σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.

 

γ. Η Μονάδα αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό πέντε ατόμων, που ανήκει στην κατηγορία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει, και τα οποία είναι πρόσωπα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ειδίκευση στο αντικείμενο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Για τις προσλήψεις και τις αμοιβές των υπαλλήλων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει.

 

δ. Η Μονάδα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και οι δαπάνες λειτουργίας της βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.