Νόμος 3631/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Πόροι του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής προέρχονται από:

 

α) Ετήσιες εισφορές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους.

 

β) Ποσοστό έως 20% επί των εσόδων του λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975) του προηγούμενου έτους.

 

γ) Ποσοστό έως 20% επί των ετήσιων εισπράξεων των ειδικών λογαριασμών του νόμου [Ν] 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999) εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των ειδικών λογαριασμών που εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

δ) Έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.

 

ε) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

στ) Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009).

 

2. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά λογαριασμό και ο τρόπος απόδοσης των πόρων από τους ειδικούς λογαριασμούς και το λογαριασμό του νόμου [Ν] 128/1975 στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

 

3. Με την ίδρυση του το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.