Νόμος 3585/07 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Φθορά αγροτικού κτήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της φθοράς πράγματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο της παραγράφου 1 του άρθρου 378, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 378 του Ποινικού Κώδικα (νόμος 4619/2019 (ΦΕΚ 95/Α/2019)), ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή εν μέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήματος αξίας μέχρι 600 € ή αν η ζημιά που προξενήθηκε από τη φθορά δεν υπερβαίνει τα 600 €, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 40 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από 1 € έως 70 €. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος διατάραξης, με οποιονδήποτε τρόπο, της κανονικής ροής αρδευτικών υδάτων, αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 600 €.

 

2. Η ποινική δίωξη για το αγροτικό αδίκημα του παρόντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη, αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 381 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και για το αδίκημα του παρόντος άρθρου.

 

3. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παραγράφου 1 έχει αντικείμενο πράγμα αξίας άνω των 600 € ή η ζημία που προξενήθηκε από τη φθορά υπερβαίνει τα εξακόσια (600) €, ο υπαίτιος των αδικημάτων τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.