Νόμος 3536/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Θέματα αδειών διαμονής μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Το αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005), [Ν] 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α/1968) και του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994), καθώς και σε επιχειρήσεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953).}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3386/2005 προστίθεται περίπτωση ε' ως ακολούθως:

 

{ε. Αλλοδαπό εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα, καθώς και σε εταιρίες που συνδέονται με αντίστοιχες στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), θα μπορεί να μετακινείται για απασχόληση στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας εταιρίας ή στις συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α. Η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς εργαζόμενους.

 

β)β. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να μετακινηθούν για απασχόληση στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις στον τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών.

 

Ο αριθμός των απασχολουμένων δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό ανώτερο του 5% των ημεδαπών εργαζομένων. Η άδεια διαμονής χορηγείται αρχικά για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η άδεια διαμονής για εργασία χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.