Νόμος 3536/07 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα μερικής απασχόλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3)α του άρθρου 1 του νόμου 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α/2004) αντικαθίσταται ως

εξής:

 

{3)α. Για την παροχή υπηρεσιών με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1 καταρτίζουν αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5. Νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τους ίδιους φορείς υποβάλλεται πέντε μήνες πριν από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 3250/2004 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Εγκρίσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3250/2004 και 3448/2006 ή που θα χορηγηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν δημοσιοποιηθούν οι σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης των εγκρίσεων, παύουν να ισχύουν.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 3250/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ' οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε φορείς αρμόδιους για την απασχόληση και την ανεργία.}

 

4. Το άρθρο 4 του νόμου 3250/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4: Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων

 

1. Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

 

α) Άνεργοι, άνω των τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.

 

β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

 

γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

 

δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 

ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 

στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 

2. Αυτοτελή κοινωνική ομάδα αποτελούν άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν. Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Τα ειδικά αυτά επιχειρησιακά σχέδια καλύπτουν κατ' εξαίρεση οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος.

 

3. Για τις κοινωνικές ομάδες α' - στ' της παραγράφου 1 του παρόντος προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις. Ομοίως, για τις κοινωνικές ομάδες α', β' και γ' της παραγράφου 1 ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων. Για τις κοινωνικές ομάδες α' - στ' της παραγράφου 1 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα, όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3.

 

4. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα κριτήρια επιλογής για κάθε κοινωνική ομάδα διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

α) Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

 

β) Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται οι υποψήφιοι με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότηση τους.

 

γ) Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.

 

δ) Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, θα πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.

 

ε) Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα.

 

Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας είτε πρόκειται περί γονέων είτε πρόκειται περί τέκνων.

 

Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους, συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψηφίους με τα κριτήρια των περιπτώσεων α' - ε'.

 

Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμιά από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.

 

5. Για τους ανέργους της παραγράφου 2, κριτήρια προτίμησης είναι, με τη σειρά που αναφέρονται, ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότηση τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

 

6. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

β. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.

 

γ. Στο προσωπικό που προσλαμβάνεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού είτε αυτό αμείβεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 3205/2003 είτε σύμφωνα με σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν καταβάλλονται τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμό [Α] 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489/Β/006) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.