Νόμος 3522/06 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη περίοδος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως προστέθηκε με το νόμο 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για τα έτη 2005, 2006 και 2007, η κατανομή των ποσοτήτων αυτούσιων Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 3340/2005 (ΦΕΚ 112/Α/2005), καθορίζεται με απόφαση που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση του Προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 αυτού.}

 

2. Οι ποσότητες βιοντίζελ της περίπτωσης κ)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως ισχύει, που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2960/2001, οι οποίες κατανεμήθηκαν με τη οίκοθεν Δ1/Β/8392/20-04-2006 (ΦΕΚ 512/Β/2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι οποίες μέχρι και την 31-12-2006 δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση και βρίσκονται στις φορολογικές αποθήκες των κατόχων Άδειας Διύλισης ή των κατόχων Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α', αυτούσιες ή σε μείγμα με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001, μπορούν να τεθούν σε ανάλωση μετά την 01-01-2007 επιπλέον της ποσότητας των 114.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ προς κατανομή για το έτος 2007, υπό το ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.