Νόμος 3522/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Η κτήση πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κόρων.}

 

2. Στην ενότητα Γ' του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία προστίθεται περίπτωση στ' που έχει ως ακολούθως:

 

{στ) χρηματικά ποσά μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο, που καταβάλλονται, εφάπαξ ή περιοδικά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιωτικού που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγόμενης επαυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτής.}

 

3. Οι δωρεές σε χρήμα στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και μέχρι του ποσού που αναφέρεται σε αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 ισχύουν για ποσά που καταβάλλονται από την 01-01-2006 και μετά.

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950).}

 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 27-12-2005.

 

6. Στο άρθρο 8 του νόμου 3427/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν κατά τον έλεγχο η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης είναι μικρότερη από αυτή που προκύπτει με βάση τις κατά δήλωση του υπόχρεου τιμές κτήσης και πώλησης, η δηλωθείσα αξία θεωρείται ειλικρινής.}

 

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 27-122005.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι περιπτώσεις διανομής, ανταλλαγής ή συνένωσης ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν στο σύνολο τους μετά την 01-01-2006, υπόκεινται σε τέλος συναλλαγής.}

 

8. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 καταργείται και οι περιπτώσεις ι)α', ι)β' και ι)γ' αναριθμούνται σε ι', ι)α' και ι)β' αντίστοιχα.

 

9. Στην περίπτωση ι)α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 διαγράφεται η φράση ή αντικλήτων.

 

10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3427/2005, και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του νόμου 3427/2005 διαγράφεται η φράση η χρήση.

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εισφερόμενα ακίνητα δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τη συγχωνευόμενη εταιρεία κατά το χρόνο της συγχώνευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων.}

 

12. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 22 του νόμου 3427/2005 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 30-11-2007.

 

13. Στην περίπτωση ζ' του άρθρου 23 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) αντικαθίσταται η λέξη μηνιαίες με τη λέξη διμηνιαίες. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την 01-01-2006.

 

14. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται σε 90 m2.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.