Νόμος 3387/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπεται να απαιτούν για τις ανάγκες των συναλλαγών ή το χειρισμό των υποθέσεων πολιτών την παροχή στοιχείων πατέρα ή μητέρας του προσώπου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, αν αυτά δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητάς του ή σε πιστοποιητικό του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις η μη αναγραφή του πατρώνυμου ή μητρώνυμου, καίτοι αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ως στοιχείο αίτησης, διοικητικής πράξης, έκθεσης ή άλλου εγγράφου, δεν δημιουργεί κώλυμα εξέτασης του αιτήματος ή ακυρότητα της σχετικής πράξης.

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2168/1993, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995) και το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000) και την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.