Νόμος 3345/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 210 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παραγράφου 1 από τα μέλη του Συνδέσμου έως το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, αυτές παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και αποδίδονται σε αυτόν.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εισφορών της παραγράφου 1 εντός του οικείου οικονομικού έτους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού ή με αντίστοιχη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυτήν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε από αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του Συνδέσμου.

 

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου, μπορούν να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι οφειλές των μελών προς τον Σύνδεσμο, που προέρχονται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο Σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό σύστασής του.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων ή της εκτελεστικής επιτροπής των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός μηνός από την αποστολή τους σε αυτόν.}

 

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων. Η σχετική αίτηση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.